Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ring til os på tlf: 75 68 77 44​​

Salgs- og leveringsbetingelser

Murer- & betonfirmaet Erling Jørgensen A/S’

Salg- og leveringsbetingelser

Når du handler med MURER- & BETONFIRMAET ERLING JØRGENSEN A/S, CVR-nr. 59931415 (herefter benævnt ”entreprenøren”), gør

følgende salgs- og leveringsbetingelser sig gældende (version 1.0 gældende fra og med maj 2022):

Nærværende salg- og leveringsbetingelser er godkendt af entreprenørens kunde (herefter benævnt ”bygherren”) og finder anvendelse, medmindre

andet er særskilt anført i entreprenørens tilbud eller ordrebekræftelse. Bygherrens evt. meddelte vilkår eller salgs- og leveringsbetingelser finder

ikke anvendelse, medmindre de udtrykkeligt og skriftligt er godkendt af entreprenøren.

Entreprenørens tilbud – aftalegrundlaget

Afgivne tilbud fra entreprenøren er gældende i 10 dage fra tilbuddets datering. Materialer er ikke med i tilbuddet, medmindre dette udtrykkeligt

fremgår. Bygherre er selv ansvarlig for eget materialevalg. Oplyste tilbudspriser er i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet står angivet i tilbuddet. Hvis bygherren er privatperson (forbruger), oplyses tilbudspriser inkl. moms.

Entreprenørens evt. forbehold i tilbuddet er en del af tilbuddet og fraviges således ikke af evt. udbuds- og/eller projektmateriale.

Alt arbejde, som ikke fremgår af entreprenørens tilbud, men som bygherren ønsker udført, eller som på anden vis er påkrævet/nødvendigt, udgør ekstraarbejde, der afregnes særskilt ud over tilbudssummen med den til enhver tid gældende timesats, herunder evt. spildtid som ikke skyldes

entreprenørens forhold, samt alle anvendte materialer med sædvanlige tillæg.

Evt. materialeprisstigninger mellem tilbuds- og indkøbstidspunktet betales i enhver henseende af bygherre. Entreprenøren er i øvrigt berettiget til løbende at indeksregulere entreprisesummen. Entreprenøren vælger i givet fald frit efter eget skøn, hvilket indeks der reguleres efter for dennes

murer- og betonarbejder med dertilhørende leverancer af enhver art.

Alle foranstaltninger ift. vinterbekendtgørelsen o.l., udarbejdelse af KS- samt D/V-materiale og ethvert offentligretligt forhold udgør ekstraarbejde og

honoreres som sådan af bygherre.

Annullering eller ændringer

Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra entreprenøren. Såfremt entreprenøren accepterer helt eller delvist at annullere en ordre, skal bygherren erstatte entreprenørens evt. omkostninger og ethvert direkte og indirekte tab herved.

Levering, force majeure, tidsfristforlængelse og erstatning

Ved salg af løsøre sker levering ab lager (fragt ikke inklusive).

Evt. aftalt afleveringsdato er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse pga. ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, forlængede leveringstider samt forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre (force majeure), herunder men ikke begrænset til forsinkede, manglende og/eller mangelfulde leverancer fra entreprenørens leverandører, lovligt forfald hos entreprenørens medarbejdere, krig, usædvanlige naturbegivenheder, enhver sundhedsrelateret krise, brand, hærværk, strejker, lock-out, transportuheld af enhver art, nedbør, oversvømmelser, lave temperaturer, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller på anden måde forsinker arbejdet samt offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold.

Forsinkelse som følge heraf udskyder automatisk (uden entreprenørens skriftlige påkrav) leveringstidspunktet for entreprenøren tilsvarende i tidsfristforlængelse og udgør ikke misligholdende forsinkelse. Såfremt entreprenøren har krav på tidsfristforlængelse, uanset om det er før eller under udførelsen, kan han tillige kræve erstatning af sine udgifter og økonomiske tab fra bygherren, herunder men ikke begrænset til enhver byggeplads-, mandskabs-, maskin- og stilstandsomkostning i bred forstand, inklusive den mistede fortjeneste.

Såfremt der indtræder forsinkelse som følge af andre forhold, berettiger dette alene bygherre til at ophæve og kræve erstatning eller dagbod, hvis der er tale om væsentlig forsinkelse. Væsentlig forsinkelse foreligger tidligst, når der er forløbet 14 arbejdsdage efter bygherres skriftlige påkrav om levering, forudsat at entreprenøren ikke har krav på tidsfristforlængelse.

Ansvarsfrihed

Entreprenøren er ikke ansvarlig for forhold, som ikke var oplyst og dokumenteret over for entreprenøren forud for arbejdets igangsætning, herunder men ikke begrænset til forurening, grundvand, fortidsminder, ethvert geoteknisk forhold, andre entreprenørers fejl og mangler og/eller andet uforudset såsom kabler, olietanke, fundamenter m.m.

Evt. afhjælpning af nævnte forhold afregnes særskilt som ekstraarbejder på regning i tillæg til byggeprojektet.

Byggepladsforhold

Ved alle byggearbejder forudsættes stikledninger for afløb og el, gas, varme, vand, skur- og mandskabsvogne, toiletfaciliteter (og andet påkrævet til arbejdernes udførelse) ført ind på byggepladsen i fornødent omfang for bygherres regning og risiko. Bygherren er ansvarlig for, at entreprenørens (maskiner, materiel og mandskab) under hele projektet har adgang til byggepladsen, ligesom bygherren i øvrigt er ansvarlig for at klargøre og rengøre byggepladsen til udførelsen af entreprenørens arbejder. Underlaget skal være velafrettet og velkomprimeret med rigtige faldforhold.

Evt. spildtid i denne forbindelse godtgøres af bygherren over for entreprenøren som ekstraarbejde.

Sikkerhedsstillelse

Såfremt entreprenøren kræver det, stiller bygherren straks betryggende sikkerhed for bygherrens opfyldelse af dennes betalingsforpligtelser over for entreprenøren (betaling af hele entreprisesummen). Entreprenøren stiller ikke sikkerhed over for bygherren.

Forsikring

Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand-, stormskade-, transport- og anden forsikring for gods og varer samt for alle arbejder (entreprise-/All risk-forsikring) fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og dennes eventuelle

underentreprenører medtages som sikrede på ovennævnte forsikringspolicer. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den bygning og/eller det anlæg, som entrepriseaftalen vedrører.

Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. Ved bygherreleverancer af materialer er bygherre i alle henseender ansvarlig for disse, herunder at de passer korrekt til det givne projekt.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til solgte og leverede materialer forbliver hos entreprenøren, indtil disse er indføjet i byggeriet. Entreprenøren er således berettiget til at tage sådanne materialer tilbage i ethvert tilfælde, hvor bygherren ikke overholder sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren.

Betaling

Entreprenøren acontofakturerer sit arbejde en eller to gange hver måned efter konkret aftale for det pågældende projekt. Betaling af udstedte fakturaer skal ske netto kontant + 8 dage. Ved betaling efter forfaldsdagen af entreprenørens tilgodehavender tilskrives renter med 2 % pr.

påbegyndt måned. Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol.

Såfremt bygherren udebliver med betaling af skyldig entreprisesum (betalingsmisligholdelse), er entreprenøren berettiget til straks og uden varsel at standse arbejdet, indtil betaling finder sted.

Entreprenøren har i givet fald krav på bygherrens betaling for spildtid som ekstraarbejde samt af enhver stilstandsomkostning og evt. andre omkostninger og tab som følge af bygherrens misligholdelse.

Reklamation

Såfremt bygherren mener, at der foreligger forsinkelse eller mangler ved entreprisen, skal han straks reklamere skriftligt med specifikation af den påståede misligholdelse. Forsømmer bygherren straks at reklamere over for entreprenøren, fortaber bygherren retten til at gøre

misligholdelsesbeføjelser gældende mod entreprenøren.

Ansvar for forsinkelse eller mangler

Entreprenørens erstatningsansvar ved ansvarspådragende forsinkelse eller mangler omfatter ikke driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Entreprenørens mangelsansvar bortfalder senest 5 år efter afleveringen.

Erstatningskrav over for entreprenøren som følge af bygherrens direkte tab ved forsinkelse eller mangler ved entreprenørens arbejde kan maksimalt andrage fakturabeløbet ekskl. moms for det pågældende byggeprojekt. Entreprenørens ansvar kan dog aldrig under nogen

omstændigheder overstige kr. 500.000.

Produktansvar

Entreprenøren kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af produktansvar.

Såfremt entreprenørens leverance i erhvervsforhold forvolder skade på løsøre eller fast ejendom, kan entreprenøren ikke af bygherren gøres erstatningsansvarlig for produktansvar, medmindre bygherren dokumenterer, at skaden kan henføres til en af entreprenøren udvist grov

uagtsomhed, samt at de øvrige produktansvarsbetingelser er opfyldt. Entreprenørens ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom i erhvervsforhold kan aldrig overstige kr. 500.000.

I det omfang entreprenøren over for tredjemand pålægges produktansvar for skade på løsøre eller fast ejendom, er bygherren forpligtet til at holde entreprenøren skadesløs i samme omfang, som entreprenørens ansvar er begrænset i forhold til bygherren i nærværende bestemmelse.

Tvister

Tvister mellem entreprenøren og bygherren afgøres efter dansk ret i henhold til AB 18 kapitel J, herunder ved en hurtig afgørelse ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB 18 § 68.

AB 18 finder i øvrigt ikke anvendelse i parternes aftaleforhold, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder forud for alle øvrige dele af aftalegrundlaget.

Persondata

Vi behandler de oplysninger, som du/I har afgivet til os i forbindelse med nærværende for at kunne efterleve vores forpligtelser i henhold til aftalen, herunder for at opretholde kundeforhold og for at have korrekte oplysninger til brug for udformning af faktura m.v. De oplysninger, vi registrerer, er: Navn, adresseoplysninger, evt. CVR-nummer, betalingsoplysninger, telefon- eller mobilnummer, e-mailadresse og eventuelt kontaktperson, hvis dette er nødvendigt.

De registrerede oplysninger opbevares sammen med information om, hvilke varer du har købt i minimum de 5 år, som bl.a. regnskabslovgivningen kræver. Det gør vi også for at opfylde både dine og vores garantivilkår, og for at du senere kan henvende dig og få en ny kopi af din faktura,

ligesom du har ret til at få oplysninger om og modtage kopi af de data, vi har registreret samt at få dem berigtiget, hvis de er urigtige, og til at få dem slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for os at opbevare i henhold til aftale eller gældende lovgivning, idet du/I også kan anmode os om at

begrænse behandlingen.

Entreprenøren er dataansvarlig, og enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske til kontor@ej-as.dk. Vi videregiver i nødvendigt omfang relevante oplysninger til leverandører, underentreprenører og fragtfolk til brug for opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til aftalen,

herunder med henblik på at holde dig ajour med status på den pågældende ordre og til levering af varerne. Vi videregiver ikke oplysninger til tredjelande. Eventuel klage over behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

Salgs- og leveringsbetingelser B2B (download PDF)​

Murer- & betonfirmaet Erling Jørgensen A/S' fællesbetingelser for underentreprenører (fravigelser og tilføjelser til AB 18)

EJ A/S’ fællesbetingelser for underentreprenører

(fravigelser og tilføjelser til AB 18)

Indledning

​Nærværende fællesbetingelser (herefter benævnt ”Fællesbetingelserne”) er en del af aftalegrundlaget mellem underentreprenøren/fagentreprenøren (herefter benævnt ”Entreprenøren”) og MURER- & BETONFIRMAET ERLING JØRGENSEN A/S (herefter benævnt ”Bygherren”).

Hvor der i entrepriseaftalen eller i Fællesbetingelserne anvendes termen ”slutbruger”, menes der den fysiske eller juridiske person, som Bygherren har indgået aftale med, eller indgår aftale med, om brug/eje/leje af det, der opføres under entreprisen (herefter samlet benævnt ”Slutbruger” og i flertal ”Slutbrugere”).

Fællesbetingelserne indeholder ”Særlige betingelser” (SB), som er AB 18 med en række tilføjelser og/eller fravigelser.

Entreprenøren forpligter sig til at overholde Fællesbetingelserne ved udførelsen af dennes arbejder under entrepriseaftalen.

Byggepladsen

​Entreprenøren skal gøre sig bekendt med arbejdspladsen og de lokale adgangsforhold, idet ukendskab hertil ikke kan medføre berettigelse til merbetaling eller tidsfristforlængelse.

Entreprenøren skal udpege en entreprise-/projektleder, der er bemyndiget til at indgå aftaler med Bygherren om tekniske, tidsplansmæssige og økonomiske forhold. Entreprise- /projektlederen skal dagligt være til stede på byggepladsen samt i det omfang, det skønnes nødvendigt af Bygherren.

Særlige betingelser (SB)

Tilføjelser til og fravigelser fra Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18) er angivet nedenfor.

De anførte tilføjelser/fravigelser gælder forud for AB 18 i tilfælde af uoverensstemmelse:

§ 1 Stk. 2 – Fravigelse: § 1, stk. 2 finder ikke anvendelse. Det i nærværende anførte er aftalte ændringer eller tilføjelser til Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed ”AB18”,deritilfældeafuoverensstemmelse gælder forud for AB 18, uanset om fravigelserne er tydelige og udtrykkelige, som anført.


§ 2 – Tilføjelse
: ”Slutbruger” og i flertal ”Slutbrugere” og ”Slutbrugerne” forstås som den fysiske eller juridiske person, som Bygherren har indgået aftale med, eller indgår aftale med, om brug/eje/leje af det, der opføres under entreprisen.

§ 4, stk. 7 – Tilføjelse: Det er af afgørende betydning, at Slutbrugerne kan anvende byggeriet til det påtænkte formål uden væsentlige gener. Der henvises endvidere til tilføjelsen til § 45, stk. 2.

§ 5, stk. 4 – Tilføjelse: Entreprenøren er forpligtet til at udføre både årstidsbestemte og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger og er ikke berettiget til yderligere betaling eller tidsfristforlængelse i tilfælde af, at der skal udføres sådanne foranstaltninger.

§ 6, stk. 1 – Der udarbejdes skriftlig entrepriseaftale (entreprisekontrakt).

§ 6, stk. 3 – Fravigelse: Den i AB 18 § 6 stk. 3 anførte rangorden er tilsidesat og fraveget i entreprisekontrakten, hvoraf bl.a. fremgår, at entreprenørens tilbud er ranglistet nederst. Der henvises til entreprisekontrakten.

§ 8 – Tilføjelse: Som udgangspunkt skal hele entreprisen udføres af Entreprenøren, hvorfor det kræver Bygherrens godkendelse, hvis Entreprenøren helt eller delvist ønsker at overlade udførelsen til andre. Måtte Bygherren meddele accept til brugen af underentreprenører, er Entreprenøren forpligtet til at sikre, at det også i aftaleforholdet med Entreprenørens underentreprenør aftales, at denne alene kan anvende underentreprenører efter godkendelse fra Bygherren.

§ 8, stk. 5 – Fravigelse: AB 18 § 8,stk. 5 er ikke vedtaget mellem parterne.

§ 8, stk. 6 – Fravigelse: AB 18 § 8, stk. 6 er ikke vedtaget mellem parterne. Bestemmelserne i AB 18 § 8, stk. 1-4 gælder tillige, når en underentreprenør eller en leverandør overlader arbejdets udførelse til andre.

§ 9 – Fravigelse: AB 18 § 9, stk. 1, 2. pkt. er vedtaget med den ændring, at Entreprenøren skal stille sikkerhed såfremt entreprisesummen er kr. 300.000 ekskl. moms eller derover.

§ 10 – Fravigelse: Bygherren stiller ikke sikkerhed.

§ 11 – Tilføjelse: Slutbrugerne, eller Bygherren såfremt Slutbrugerne ikke kendes på tidspunktet for tegningen af forsikringen, tegner entrepriseforsikring indeholdende den i AB 18 § 11, stk. 1 anførte dækning, hvor Entreprenøren medtages som sikrede. Entreprenøren betaler selvrisiko ved skade.

§ 11, stk. 3 – Tilføjelse: Produktansvarsforsikringen skal minimum have en dækning på kr. 5.000.000 pr. forsikringsbegivenhed og kr. 10.000.000 pr. år, og være gældende for hele den periode, hvor Bygherren eller Slutbruger efter retspraksis eller lov kan gøre et krav gældende som følge af produktansvar. Produktansvarsforsikringen skal herunder dække det tilfælde, at Bygherren mødes af krav om erstatning som følge af produktansvar ved en del af Entreprenørens ydelse fra Slutbrugere, hvortil det bemærkes, at Slutbrugerne er at anse som forbrugere. Såfremt Entreprenøren skal udføre projektering, skal Entreprenøren tegne projektansvarsforsikring med en minimumsdækning på kr. 5.000.000 pr. skade og minimum kr. 10.000.000 pr. år.

§ 11, stk. 4 – Tilføjelse: Entreprenøren skal fremsende police og kvittering for betalt præmie på erhvervs- og produktansvarsforsikringen, samt eventuel projektansvarsforsikring, inden byggeriets opstart.

§ 12, stk. 1 – Tilføjelse: Entreprisens udførelse skal ydermere, som tilføjelse til det i AB 18, § 12, anførte, ske i en høj kvalitet og finish. Det påhviler derudover Entreprenøren at følge lovgivningen, herunder byggeloven, bygningsreglementer, samt danske normer, krav stillet af myndigheder og forsyningsselskaber, leverandørforskrifter og lignende almengyldige forskrifter. I den udstrækning, hvor der findes CE- mærkede materialer, er Entreprenøren forpligtet til at anvende disse. Certifikat for CE-mærkning af stål-/aluminiumsleverancer, der indgår i bærende elementer i byggeriet, skal allerede ved Entreprenørens underskrivelse af entreprisekontrakten på forlangende fremsendes til Bygherren.

Entreprenørens arbejder og leverancer skal i øvrigt i enhver henseende leve op til krav stillet af Slutbrugeren og/eller Bygherren, herunder – men ikke begrænset til – DS1140, LCA-krav, DGNB-krav og SBi-anvisninger.

§ 12, stk. 2 – Tilføjelse: Nødvendige biydelser omfatter samtlige ydelser til fuldstændige færdiggørelse af Entreprenørens arbejder uden mangler i overensstemmelse med entreprisekontrakten medbilag, herunder– men ikke begrænset til:

Alle materialer, redskaber, forbrugsgods samt stillads, skurvogn til mandskab og materialer kran, hejs o.l. Alle velfærdsforanstaltninger, sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger. Oprydning, affaldshåndtering og bortskaffelse samt deponi. Kvalitetssikring. Drift-og vedligeholdelses materiale.

§ 13, stk. 1 – Tilføjelse: Entreprenørens arbejdsplan skal indarbejde eventuelle milepæle fra den aftalte hovedtidsplan, og tage højde for grænseflader til øvrige Entreprenørers arbejder anført i hovedtidsplanen.

§ 17, stk. 3 – Tilføjelse: Tegninger og beregninger skal forelægges Bygherren, inden produktionen igangsættes.

§ 17, stk. 6 – Tilføjelse: Såfremt Entreprenøren skal projektere, herunder udføre detailprojektering eller dimensionering, skal kvalitetssikring heraf også indgå i Entreprenørens samlede kvalitetssikring, jf. AB 18 § 21 med tilføjelserne nedenfor.

§ 19, stk. 2 – Tilføjelse: Entreprenøren skal på baggrund af udbudskontrolplanen udarbejde en kontrolplan, der skal forelægges Bygherren til drøftelse på projektgennemgangsmødet. Entreprenøren skal på projektgennemgangsmødet fremlægge forslag til de endelige kontrolplaner for egne arbejder. Entreprenøren skal indarbejde de af Bygherren udpegede risikoområder i kontrolplanerne. Herefter forelægges Entreprenørens kontrolplan til Bygherrens endelige godkendelse. Bygherren skal til enhver tid have adgang til Entreprenørens kontrolplaner med tilhørende dokumentation, idet dette skal stilles elektronisk til rådighed for Bygherren. Endelig dokumentation for overholdelse af kontrolplanerne afleveres sammen med den øvrige del af kvalitetssikringen, jf. AB 18 § 21 og tilføjelserne hertil.

§ 21, stk. 1 – Tilføjelse: Entreprenøren skal for alle overflader minimum levere materialeprøver i tilstrækkelig udstrækning til, at materialets kvalitet og udseende i indbygget form kan bedømmes og godkendes af Bygherren. Entreprenøren skal gennemføre kvalitetssikring af egne arbejder i overensstemmelse eventuelt gældende regler om kvalitetssikring af byggearbejder Bygherrens anvisninger, og de krav der fremgår af projektmaterialet til entreprisekontrakten.

Hvor entreprisekontrakten med bilag i øvrigt ikke anfører andet, skal kvalitetssikringen af Entreprenørens ydelser endvidere minimum redegøre for og omfatte kvalitetsplan, organisationsplan, dokumentstyring, projekt- og procesgranskning, projektkontrol, kontrolplaner, tilsynsnotater og tilsynsplaner, dokumentation for anvendelse af CE- mærkede materialer i videst mulige udstrækning (samt–idet tilfælde, at der ikke måtte ikke findes CE-godkendte materialer til en del af entreprisen - redegørelse herfor), håndtering af fejl og afvigelser samt kvalitetsdokumentation, samt dokumentation af relevante funktionstest af tekniske installationer.

Hvor entreprisekontrakten med bilag i øvrigt ikke anfører andet, skal drifts- og vedligeholdelsesmanualer minimum indeholde oplysninger om alle væsentlige bygningselementer, tekniske anlæg og installationer omfattet af Entreprenørens ydelse, samt anvisninger for disses fremtidige vedligehold og daglige brug inklusive vedligeholdelsesterminer.

Kvalitetssikringsmaterialet samt drifts- og vedligeholdelsesmanualer skal (digitalt i almindeligt tilgængelige formater) være tilgængeligt for Bygherrens gennemgang senest ved den i AB 18 § 42 beskrevne før gennemgang.

§ 23, stk. 3 – Tilføjelse: Enhver ændring af entreprisen, herunder ekstraarbejder, tillægsydelser mv. er alene gyldigt aftalt efter Bygherrens skriftlige accept, idet et sådant arbejde enten aftales ved anvendelse af Bygherrens standard for aftalesedler, via e-mail, eller ved Bygherrens udtrykkelige og til referat førte godkendelse på et byggemøde. Såfremt der ikke foreligger en sådan skriftlig accept fra Bygherren, honoreres eventuelt udført ekstraarbejde mv. ikke.

§ 24, stk. 1 – Tilføjelse: Ændrings- og ekstraarbejde, hvorom der ikke er aftalt enhedspriser, betales som entreprenørens dokumenterede omkostninger, jf. AB 18 § 24, stk. 4, med tillæg af 10 %, til dækning af dækningsbidrag, styring og risiko.

§ 24, stk. 3 – Tilføjelse: Enhver rabat Entreprenøren opnår på materialer, skal komme Bygherren til gode.

§ 25, stk. 2 – Tilføjelse: Uenighed om, hvorvidt en ydelse er et ændringsarbejde, tillægsydelse eller lignende, må ikke udsætte, at arbejdet udføres, når blot der er enighed om, at arbejdet skal udføres.

§ 26, stk. 3 – Tilføjelse: Entreprenøren er opfordret til at besigtige byggegrunden/byggepladsen, og foretage alle supplerende undersøgelser inden afgivelse af tilbud, som denne måtte skønne for nødvendige.

§ 28, stk. 1 – Tilføjelse: Entreprenøren skal give Bygherren og dennes tilsyn adgang til at følge og kontrollere arbejdet, ligesom Slutbrugere og disses tilsyn skal have adgang til at følge og kontrollere Entreprenørens arbejder.

§ 28, stk. 2 – Tilføjelse: Slutbrugere og denne/deres tilsyn/rådgivere er ikke aftaleberettigede, og Entreprenøren skal på intet tidspunkt tage imod instrukser eller lignende direkte fra Slutbrugere eller disses tilsyn/rådgivere, men alene fra Bygherren.

§ 31, stk. 1 – Tilføjelse: Byggemøder afholdes med 7 dages intervaller, og i øvrigt efter behov.

§ 34, stk. 1 – Fravigelse: Entreprisesummen er fast og reguleres ikke, ej heller for den del af arbejdet, der udføres mere end 12 måneder fra tilbudsdagen. Enhedspriser er tilsvarende faste under hele udførelsen.

§ 34, stk. 2-3 – Fravigelse: AB 18 § 34, stk. 2-3 er ikke vedtaget.

§ 35, stk. 1-7 – Fravigelse: AB 18 § 35, stk.1-7 er ikke vedtaget.

§ 36, stk. 1 – Fravigelse: AB 18 § 36, stk. 1 er ikke vedtaget.

§ 36, stk. 2 – Fravigelse: AB 18 § 36, stk. 2 er ikke vedtaget mellem parterne, og Entreprenøren kan således ikke kræve forudbetaling.

§ 36, stk. 4 – Tilføjelse: Ekstraarbejder skal faktureres særskilt, og således ikke på samme faktura sammen med acontobetalingsanmodninger.

§ 36, stk. 10 – Tilføjelse: Det præciseres, at Bygherren særskilt er berettiget til at tilbageholde 4% af entreprisesummen, dog minimum kr. 50.000 ekskl. moms, for manglende eller utilstrækkeligt kvalitetssikringsmateriale. Tilsvarende er Bygherren berettiget til at tilbageholde 4% af entreprisesummen, dog minimum kr. 50.000 ekskl. moms for manglende eller utilstrækkelige drifts-og vedligeholdelsesvejledninger, jf. § 21 og tilføjelserne hertil.

§ 37, stk. 1 – Tilføjelse: Entreprenørens krav på betaling forfalder først ved udløbet af løbende måned med tillæg af 30 kalenderdage. Det præciseres, at den måned, hvor fakturaen modtages hos Bygherren er at anse som ”løbende måned”, hvorefter de 30 kalenderdage regnes fra udløbet af denne måned.

Bygherren er tillagt en udvidet adgang til modregning, og Bygherren er således berettiget til at modregne krav mod Entreprenøren, uanset om kravet vedrører andre entrepriser, herunder også at modregne medkrav, som andre selskaber, der ejes enten helt eller delvist af Bygherren, måtte have mod Entreprenøren.

§ 38, stk. 1 – Tilføjelse: Der skal gives skriftligt varsel på 7 arbejdsdage, førend Entreprenøren kan standse arbejderne i tilfælde af Bygherrens betalingsmisligholdelse.

§ 40, stk. 1 – Tilføjelse: Entreprenøren skal ved ansvarspådragende forsinkelse betale 4 promille af entreprisesummen ekskl. moms pr. arbejdsdag i dagbod til Bygherren.

§ 40, stk. 2 – Fravigelse: AB1840, stk. 2erikkevedtaget. Dette betyder, at Bygherrens evt. dagbodskrav ikke udelukker, at erstatningskrav for forsinkelse rejses herudover.

§ 40, stk. 3 – Tilføjelse: Dagbod forfalder til betaling løbende (dvs. hver dag Entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse). Bygherren er derfor berettiget til at modregne dagbøder i Entreprenørens løbende betalingsanmodninger/fakturaer, samt kræve rente fra forfaldstidspunktet af den enkelte dagbod.

§ 43, stk. 1 – Tilføjelse: Entreprenørens samlede ret til erstatning for forsinkelse kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 2 % af entreprisesummen ekskl. moms.

§ 43, stk. 2 – Tilføjelse: Entreprenørens samlede ret til erstatning for forsinkelse kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 2 % af entreprisesummen ekskl. moms.

§ 44, stk. 1 – Tilføjelse: Forud for førgennemgangen skal Entreprenøren havde foretaget mestergennemgang, herunder med eventuelle underentreprenører. Mestergennemgangen skal være foretaget så tidligt, at eventuelle mangler som klart udgangspunkt allerede er udbedret inden førgennemgangen. Entreprenøren er forpligtet til at udbedre alle mangler påtalt på førgennemgangen, inden Entreprenøren færdigmelder entreprisen.

§ 45, stk. 1 – Tilføjelse: Bygherren er berettiget til at lade Slutbrugere deltage på afleveringsforretningen, herunder med deres rådgivere.

§ 45, stk. 2 – Tilføjelse: Ved væsentlige mangler forstås udover forhold, der hindrer ibrugtagning i væsentligt omfang, yderligere følgende(ikke udtømmende):

Enhver mangel, som hindrer, at byggeriet kan anvendes til formålet. Enhver mangel, der hindrer eller forsinker Slutbrugeres indretning, monteringsarbejder eller indflytning. Enhver mangel, der hindrer opnåelse af minimum midlertidig ibrugtagningstilladelse.

§ 48, stk. 1 – Tilføjelse: Entreprenørens udbedringsarbejder skal ske med respekt for og i koordinering med Slutbrugere, og med færrest mulige gener for disse. Entreprenøren er herunder forpligtet til at arbejde på alternative tider af døgnet og ugen. Dette medfører ikke ret til merbetaling, og Entreprenøren skal afholde alle omkostninger forbundet med udbedringsarbejderne. Entreprenøren er indforstået udbedring sædvanlig sker på følgende vis: Slutbrugere vil ved afleveringen få oplyst nogle dage – typisk 10 arbejdsdage efter at afleveringen har fundet sted – hvor eventuelle mangler udbedres. Bygherren er dog berettiget til at planlægge udbedringsforløbet anderledes.

§ 48, stk. 3 – Tilføjelse: Er påviste mangler ikke afhjulpet inden afhjælpningsgennemgangen, betaler Entreprenøren en dagbod pr. arbejdsdag på 4 promille af hele entreprisesummen, dog mindst kr. 5.000 pr. arbejdsdag, fristen overskrides. Der beregnes dagbøder, indtil samtlige mangler er afhjulpet.

§ 49, stk. 1 – Fravigelse: Hvis Slutbruger er forbruger, er Bygherren derfor bundet af forældelseslovens almindelige regler overfor denne. Entreprenøren accepterer derfor, at den i AB 18 § 49, stk. 1 angivne 5 års reklamationsfrist først begynder at løbe ved Bygherrens overdragelse af ejendommen til Slutbruger, dog således, at Entreprenørens afhjælpningsret og -pligt maksimalt er gældende i 10 år efter afleveringen fra Entreprenøren til Bygherren.

§ 50, stk. 1 – Tilføjelse: Hvis Bygherren ved afhjælpningsgennemgangen eller i øvrigt efter udløbet af en frist for afhjælpning, - eller efter at have modtaget Entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted–finder, at manglerne ikke er afhjulpet, er Bygherren uden videre berettiget til at lade tredjemand udbedre manglerne for Entreprenørens regning.

§ 53, stk. 2 – Fravigelse: AB 18 § 53, stk. 2 er ikke vedtaget mellem parterne.

§ 50, stk. 1 – Tilføjelse: Opfylder produktansvarsforsikringen ikke betingelserne i AB 18 § 11, stk. 3 med tilføjelserne nævnt til denne bestemmelse i nærværende dokument, finder ansvarsbegrænsningen i AB 18 § 54, stk. 1 ikke anvendelse.

§ 55, stk. 1 – Fravigelse: Hvis slutbruger er forbruger, er Bygherren derfor bundet af forældelses lovens almindelige regler overfor denne. Entreprenøren accepterer derfor, at den i AB 18 § 55, stk. 1 angivne 5 års reklamationsfrist først begynder at løbe ved Bygherrens overdragelse af ejendommen til Slutbruger, dog således, at Entreprenørens afhjælpningsret og -pligt maksimalt er gældende i 10 år efter afleveringen fra Entreprenøren til Bygherren.

§ 55, stk. 2 – Fravigelse: Den i AB 18 § 55, stk. 2 angivne 5 års reklamationsfrist begynder først at løbe ved Bygherrens overdragelse af ejendommen til Slutbruger.

§ 55, stk. 3 – Fravigelse: Hvis Slutbruger er forbruger, er Bygherren bundet af forældelseslovens almindelige regler overfor denne. Entreprenøren og Bygherren har derfor ikke vedtaget AB 18 § 55, stk. 3. Reklamationsfristen for Bygherrens krav mod Entreprenøren som følge af mangler angående løsøregenstande og inventar, som ikke er særligt tilpasset eller monteret er 5 år fra Bygherres overdragelse af ejendommen til Slutbruger.

§ 57, stk. 1 – Fravigelse: Det præciseres, at Entreprenørens mangelsansvar ikke ophører 5 år efter aflevering, jf. ændringerne til AB 18 § 55.

§ 59, stk. 1 – Tilføjelse: Bygherren har desuden ret til at foretage hel eller delvis ophævelse af entrepriseaftalen, såfremt Entreprenøren gentagne gange har overtrådt Bygherrens sikkerhedsregler.

Kapitel J – Tilføjelse: Såfremt en tvist mellem Bygherren og Slutbruger(e) skal løses ved de almindelige domstole i Danmark, finder AB 18 kapitel J ikke anvendelse mellem Bygherren og Entreprenøren, hvis Bygherren ønsker at inddrage Entreprenøren (herunder procestilvarsle, adcitere, stævne eller andet) i sagen mellem Bygherren og Slutbruger(e).

Fællesbetingelser for underentreprenører (download PDF)​

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Industrivænget 2 

8783 Hornsyld

Tlf.: 75 68 77 44 

E-mail: kontor@ej-as.dk

CVR: 59931415​